De kleine lettertjes van De Mannen Zonder Pak

Algemene voorwaarden

1 ▸ OFFERTE

Voor iedere opdracht wordt een offerte samengesteld waarin de opdracht helder wordt omschreven. Ook wordt vastgelegd hoe, wanneer en met wie de opdracht wordt uitgevoerd. Indien van toepassing zal het offertebedrag zo veel mogelijk worden gespecificeerd en toegelicht. Offertes zijn vrijblijvend en 30 dagen geldig. Bij akkoord van offerte en de hierbij behorende algemene voorwaarden, dient de opdrachtgever dit akkoord te bevestigen middels een reply op de e-mail met de offerte. Dit kan tevens door de offerte ondertekend retour te zenden. Indien in de offerte andere voorwaarden worden gesteld dan in de algemene voorwaarden, vervallen de desbetreffende voorwaarden in de algemene voorwaarden en gelden de voorwaarden zoals gesteld in de offerte.


2 ▸ MEERWERK
Indien een opdracht zodanig verandert dat het de in de offerte beschreven arbeid overstijgt, is er sprake van meerwerk. De kosten hiervoor kunnen in rekening worden gebracht. 
De Mannen Zonder Pak zal de opdrachtgever hierover tijdig inlichten.


3 ▸ CONTACTPERSOON
Voor iedere opdracht wijst de opdrachtgever één contactpersoon aan. Alle communicatie tussen De Mannen Zonder Pak en de opdrachtgever verloopt via deze persoon. De contactpersoon heeft de verantwoordelijkheid om uit naam van de opdrachtgever te handelen.

4 ▸ MONTAGE
Om de montage qua tijd en kosten efficiënt te laten verlopen wordt een 3-versie-methode aangehouden. Om de doorlooptijd te bevorderen kan, op voorhand, in overleg met opdrachtgever onderstaande werkwijze worden aangepast.
Eerste versie: de ruwe montage. 
De eerste versie wordt zoveel mogelijk volgens het script gemaakt maar is nog niet tot in detail afgewerkt. De opdrachtgever bekijkt deze versie online in Frame.io, het feedbacksysteem van De Mannen Zonder Pak, en geeft feedback op de structurele en inhoudelijke keuzes.
Tweede versie: de montage. Aan de hand van de feedback wordt een nieuwe versie gemonteerd. Deze versie is tot in detail afgewerkt. De opdrachtgever krijgt deze versie te zien en kan de editor van feedback voorzien, ditmaal over de details (timing, kleurbewerking, titels, transities etcetera).
Derde versie: final. De Mannen Zonder Pak past de montage n.a.v. de feedback aan en de definitieve versie zal digitaal worden aangeleverd.

Indien na de derde versie verdere aanpassingen gewenst zijn, kan dit als meerwerk in rekening worden gebracht. Previews zijn, tijdens de looptijd van het project, online in Wipster te bekijken en zijn afgeschermd.

5 ▸ REIS- EN VERBLIJFSKOSTEN
De reiskostenvergoeding bedraagt 0,35 euro per kilometer. Kosten voor verblijf in binnen- en/of buitenland worden in overleg doorberekend aan de opdrachtgever.

6 ▸ MUZIEKRECHTEN
Indien gebruik wordt gemaakt van met copyright beschermde muziek, moeten muziekrechten worden betaald. De Mannen Zonder Pak kan een schatting geven van de kosten. Deze kosten worden in de offerte opgenomen maar kunnen in de uiteindelijke factuur hoger of lager uitvallen. Veelal zal worden gekozen voor het gebruik van royalty free muziek of op maat gecomponeerde muziek. Hiermee wordt met een helder, eenmalig bedrag alle muziekrechten betaald.

7 ▸ AUTEURSRECHT EN INTELLECTUEEL EIGENDOM
Alle door De Mannen Zonder Pak geproduceerde tekst, geluid en beeld (concepten, scripts, draaiboeken, videobeelden, animaties, etcetera) vallen onder het auteursrecht en zijn auteursrechtelijk beschermd. Voor gebruik van auteursrechtelijk beschermd materiaal dient toestemming te worden verleend door De Mannen Zonder Pak.

8 ▸ COPYRIGHT
De opdrachtgever krijgt het copyright op de door hem bestelde videoproductie, voor het in de offerte vastgelegde doel. Mocht de opdrachtgever het copyright willen uitbreiden of fysieke kopieën willen maken, dan gaat dit in samenspraak met De Mannen Zonder Pak. In geval van copyrightschending is De Mannen Zonder Pak niet verantwoordelijk voor eventuele claims van derden. De opdrachtgever is pas eigenaar van de videoproductie als de betaling is ontvangen. Let op: ‘eigenaar’ betekent niet dat het auteursrecht en copyright ook bij de opdrachtgever liggen. De opdrachtgever wordt alleen eigenaar van het in de offerte beschreven af te leveren product of dienst.

9 ▸ BEELDMATERIAAL
Tenzij anders afgesproken, wordt (ruw) beeldmateriaal niet zonder meer beschikbaar gesteld. In tegenstelling tot de afgeleverde videoproductie, ligt het copyright op het (ruwe) beeldmateriaal bij De Mannen Zonder Pak. Dit copyright is wel verhandelbaar.
Tegen een vergoeding kan het (ruwe) beeldmateriaal door De Mannen Zonder Pak, voor een te bepalen tijd, worden bewaard op een harde schijf. De Mannen Zonder Pak is niet aansprakelijk voor verlies van het materiaal. Als er geen afspraken worden gemaakt over opslag dan zal De Mannen Zonder Pak naar eigen inzicht het materiaal bewaren of vernietigen.

10 ▸ BETALING
De standaard betalingstermijn is 14 dagen na ontvangst van de factuur. Bij het niet tijdig betalen gelden de volgende termijnen en kosten:
1 Eerste herinnering, volgt 14 dagen na vervaldatum van de factuur: geen extra kosten
2 Tweede herinnering: 7 dagen daarna, 25 euro administratiekosten + wettelijk verplichte rente
3 Derde en laatste herinnering: incassokosten + wettelijk verplichte rente
4 Incasso door incassobureau.

11 ▸ ZELFSTANDIGHEID
De Mannen Zonder Pak voldoet aan alle voorwaarden van een zelfstandige onderneming. Een DBA overeenkomst zoals door de Belastingdienst van bepaalde ZZP-ers wordt verwacht, is niet nodig.

12 ▸ AANSPRAKELIJKHEID
De Mannen Zonder Pak is aansprakelijk voor aantoonbare schade tot een maximum van het offertebedrag. 
De Mannen Zonder Pak beschikt over een aansprakelijkheidsverzekering.De Mannen Zonder Pak, laatst gewijzigd: februari 2020